Tag: ứng dụng thực tiễn

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÙI TRONG CHĂN NUÔI LỢN

Theo số liệu thống kê, cơ cấu đàn vật nuôi Nước ta giai đoạn 2020 – 2023 chiếm tỉ trọng lớn nhất là chăn nuôi Lợn với tỉ trọng 60-64% (Nguồn: Tổng cục Thống kê). Lợn cũng là đối tượng vật nuôi mà quá trình chăn nuôi ảnh hưởng đến

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA VỚI NEMA2

Mỗi giai đoạn trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa đều góp phần quan trọng cho sự hình thành năng suất cuối vụ. Trong đó, 70% năng suất sẽ phụ thuộc vào số bông trên đơn vị diện tích, mà nhân tố này được quyết định